Aglomeracija Vrgorac:
Nastavak gradnje gradske kanalizacije

Komunalno d.o.o. i Hrvatske vode, 26. rujna 2016. potpisali su Ugovor o financiranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Vrgorac, vrijedan 1.600.000,00 kuna. Dakle, slijedi nastavak gradnje gradske kanalizacije, a po Ugovoru, radove financirati će Hrvatske vode u 100-postotnom iznosu. Ugovorom definirano radovi su:
– Izgradnja V. Faze kanalizacijskog sustava grada Vrgorca;
– Završetak izgradnje i probni rad UPOV-a grada Vrgorca;
– Stručni nadzor nad stavkom izgradnje V. Faze kanalizacijskog sustava grada Vrgorca; i
– Stručni nadzor nad završetkom izgradnje i probnim radom UPOV-a grada Vrgorca.