javna_nabava-logo

Plan nabave za 2017. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13 i 5/14), gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 07. veljače 2017. godine, donosi

PLAN NABAVE
roba, radova i usluga Grada Vrgorca za 2017. godinu

Plan nabave 2017. – I. dopuna

Plan nabave 2017. – II. dopuna