zona_natjecaji

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone “Ravča”

Gradonačelnik Grada Vrgorca objavio je Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone “Ravča”

Natječaj se objavljuje u dnevnim novinama “24 sata“, na web stranicama Grada Vrgorca www.vrgorac.hr, te na oglasnoj ploči Grada Vrgorca.
Za računanje roka mjerodavan je dan objave natječaja u dnevnom listu “24 sata“.

– Rok za podnošenje ponuda po natječaju je 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu “24 sata“.
– Ponude se zaprimaju do 22.ožujka 2017.godine u 14:00 sati na Protokolu Grada Vrgorca ili predane poštanskom uredu do isteka posljednjeg dana roka.
– Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici sa naznakom: «Ponuda za kupnju zemljišta u Gospodarskoj zoni «Ravča» – ne otvaraj» na prijemnom uredu Grada Vrgorca ili preporučenom poštanskom pošiljkom.
– Pravovremenom ponudom smatra se ona koja je do zadnjeg dana roka do 14:00 sati dostavljena na prijemnom uredu Grada Vrgorca, kao i ona koja je u pismu preporučenom poštanskom pošiljkom predana pošti do isteka zadnjeg dana roka.
– Nepotpune ponude i ponude predane izvan zadanog roka neće se razmatrati.
– Javno otvaranje ponuda održat će se 27. ožujka 2017. godine u 12:30 sati u zgradi Gradske uprave Grada Vrgorca, Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac (Mala vijećnica, I kat).

KLIK ZAPREUZIMANJE TEKSTA NATJEČAJA U PDF FORMATU