javna_nabava-logo

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj  120/16) provodi se

Prethodno savjetovanje

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

 

PREDMET:

 Građevinska rekonstrukcija i opremanje Poduzetničkog centra u Vrgorcu, EV: 05/17

 

Naručitelj Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac, OIB: 81573770233, priprema provedbu postupka javne nabave za nabavu radova – Građevinska rekonstrukcija i opremanje Poduzetničkog centra u Vrgorcu.

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), a prije pokretanja postupka javne nabave Naručitelj provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te u tu svrhu objavljuje Prijedlog dokumentacije za nabavu kao i pripadajući troškovnik, na prethodno savjetovanje.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 10. listopada 2017. god., do kada je otvoreno prethdno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: danijel.pervan@vrgorac.hr

Nakon provedenog savjetovanja, razmotriti će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internet stranici.

Klasa:361-01/17-01/06

Urbroj:2195/01-08/09-17-3

Vrgorac, 04. listopada 2017.

Prilog:

  • Prijedlog Dokumentacije o nabavi
  • Prijedlog troškovnik

KLIK na dropbox poveznicu za preuzimanje priloga i dokumentacije