Javna nabava: Prometna signalizacija

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj  120/16), članka 47. Statuta Grada Vrgorca  („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13 i 5/14) ičlanka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 13/17), gradonačelnik Grada Vrgorca dana 09. siječnja 2018. godine,donosi

ODLUKU
o provođenju postupka jednostavne javne nabave
Nabava i ugradnja prometne signalizacije na području Grada Vrgorca“

EV: 28/18

1. Odluka o provođenju postupka
2. Upute ponuditeljima
2.1. VRGORAC POSTOJEĆE STANJE-LIST 01
2.2. VRGORAC POSTOJEĆE STANJE-LIST 02
2.3. VRGORAC RJEŠENJE_02. 2017-LIST 1
2.4. VRGORAC RJEŠENJE_02. 2017-LIST 2
3. Troškovnik
4. Upute ponuditeljima – korekcija

Odluka o odabiru ponuditelja

Zapisnik o otvaranju te pregledu i ocjeni ponuda