Program “Niste sami”: Javni poziv za prijavu kandidatkinja

Sukladno europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i smjernicama politike zapošljavanja država članica EU, te Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, brojčane oznake, Klasa:112-02/17-01/2, Urbroj:524-17-6 od 29. studenoga 2017. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena“, brojčane oznake, Klasa:12-02/17-01/02, Urbroj:2195/01-02/01-17-8 od 20. prosinca 2017. godine, te članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 6/09, 2/13 i 5/14) gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 11. siječnja 2018. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidatkinja za Program
„NISTE SAMI“ program zapošljavanja žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području grada
Vrgorca 

(KLIK na poveznicu za preuzimanje teksta Javnog poziva)

Obrazac Prijave na Javni poziv za radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi-Programu zapošljavanja žena“

Obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje