Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11), a u svezi s Natječajem objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 19/18 od 28. veljače 2018. godine, objavljuje se

O B A V I J E S T   I   U P U T E
O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE
KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI