Izrada projektne dokumentacije za uređenje gradskog parka EV: 21/18

Upute ponuditeljima

Projektni zadatak

Gradski park Vrgorac: Povijesni pregled i idejno rješenje obnove

O D L U K A  o odabiru ponuditelja