Lovstvo: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje programa

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 6. stavka 2. alineja e) Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca (“Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 3/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca raspisuje

Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za financiranje programa/projekata razvoja lovstva
na području Grada Vrgorca za 2018. 

Javni poziv

OBRAZAC A – Opisni obrazac

OBRAZAC B – Proračunski obrazac

OBRAZAC C – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

OBRAZAC D-Obrazac-izjave-da-su-ispunjene-sve-obveze-prema-davateljima-potpore-iz-prethodnih-ugovora 

OBRAZAC E – Popis priloga

UPUTE ZA PRIJAVITELJE