Izjava o ne postojanju okolnosti za sukob interesa

Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u odnosu na točnost danih podataka kao čelnik naručitelja odnosno kao predstavnik naručitelja – član stručnog povjerenstva za javnu nabavu, dajem

I Z J A V U
da ne postoje okolnosti koje bi se smatrale sukobom interesa temeljem Poglavlja 8. ZJN