Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/18-01/03, Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-18-12 od 29. kolovoza 2018. godine, gradonačelnik grada Vrgorca dana 30. kolovoza 2018. godine, d o n o s i

O D L U K U

o dodjeli sredstava temeljem provedenog II. Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području
grada Vrgorca za 2018. godinu koje provode udruge

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf. formatu