Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), članka 47. i 86. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) iZaključka gradonačelnika (Klasa:350-01/18-01/04, Urbroj:2195/01-08-04/16-18-26 od dana 29. listopada 2018. godine),gradonačelnik Grada Vrgorca objavljuje

 

J A V N U    R A S P R A V U
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Vrgorca

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Prijedloga u pdf. formatu