Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca (“Vjesnik“- službeno glasilo Grada Vrgorca broj 19/17), i članka 47. Statuta Grada Vrgorca ( „Vjesnik“- službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 05/14 i 6/18) i članka 1. Zaključka o izlaganju prodaji Poslovnog prostora u Vrgorcu („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 01/19), gradonačelnik Grada Vrgorca raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA 
U VLASNIŠTVU GRADA VRGORCA

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Javnog natječaja u pdf formatu