Grad Vrgorac, Jedinstveni upravni odjel, sukladno članku 67. Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i članka
6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje slijedeću:

 

Informaciju o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

 

Odluka o započinjanju postupka SPUO ID PPU Grada Vrgorca