Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac (Klasa: 601-05/19-01/9; UrBroj: 2195/01-222-01-19-1; od 22.03.2019. godine) i članka 3. Pravilnika o upisu djece u vrtić, Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Pčelica Vrgorac, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PČELICA VRGORAC
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Javnog natječaja u pdf formatu