Na temelju članaka 17. članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 2. Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca za 2019. godinu („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 3/19 i 12/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca raspisuje

O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

 

Oglas (ponovljeni) za prijem u službu na određeno vrijeme – sa izjavama

Odluka o ponovnom raspisivanju Oglasa – na određeno vrijeme

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti