Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/19-01/01, Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-19-8 od 03. lipnja 2019. godine, gradonačelnik grada Vrgorca dana 04. lipnja 2019. godine, d o n o s i

 

O D L U K U
o dodjeli sredstava temeljem provedenog  Javnog poziva
za podnošenje zahtjeva za financiranje programa/ projekata razvoja lovstva na području grada Vrgorca za 2019. godinu

 

KLIK na poveznicu za preuzimanje teksta Odluke