GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE VRGORAC

GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE VRGORAC

UNUTARNJE USTROJSTVO:

vd ravnatelja
Administrativni referent

Ana Roso, bacc.publ.manag.

Odlukom Gradskog vijeća grada Vrgorac s radom je 01. siječnja 2009. započelo Gradsko kulturno središte Vrgorac. GKS Vrgorac zamišljeno je kao gradska ustanova koja objedinjava te koordinira sve kulturne sadržaje u Vrgorcu. Središte je na sebe preuzelo ulogu njegovanja i razvijanja postojećih sadržaja te pokretanja novih sadržaja koji su potrebni kulturnom razvoju Vrgorca.
Danas Gradsko kulturno središte izdaje mjesečnik Glasnik vrgorske krajine, koordinira program kino projekcija, organizira program Tinovih dana i Vrgorskog ljeta, odgovara za rad Gradskog amaterskog kazališta, Nadzire rad KUD-a Vrgorska krajina i KUD-a Dusina, organizira tribine, seminare… Zadatak je GKS i da povezuje rad svih ostalih ustanova i udruga koje promiču kulturne aktivnosti. Tako GKS koordinira svoj rad s Gradskim puhačkim orkestrom Ljudevit Bačić, Gradskom knjižnicom, Ogrankom Matice hrvatske Vrgorac, Turističkom zajednicom grada Vrgorac, Udrugom Rondara, KUD-ovima, Likovnom radionicom, Mandolinskim orkestrom, klapama, zborovima te pojedincima koji pridonose kulturnom životu Vrgorca.

Završni račun Gradskog kulturnog središta Vrgorac za 2017. godinu

Završni račun Gradskog kulturnog središta Vrgorac za 2016. godinu