GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE VRGORAC

GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE VRGORAC

UNUTARNJE USTROJSTVO:

vd ravnatelja
Administrativni referent

Ana Roso, bacc.publ.manag.

Odlukom Gradskog vijeća grada Vrgorac s radom je 01. siječnja 2009. započelo Gradsko kulturno središte Vrgorac. GKS Vrgorac zamišljeno je kao gradska ustanova koja objedinjava te koordinira sve kulturne sadržaje u Vrgorcu. Središte je na sebe preuzelo ulogu njegovanja i razvijanja postojećih sadržaja te pokretanja novih sadržaja koji su potrebni kulturnom razvoju Vrgorca.
Danas Gradsko kulturno središte izdaje mjesečnik Glasnik vrgorske krajine, koordinira program kino projekcija, organizira program Tinovih dana i Vrgorskog ljeta, odgovara za rad Gradskog amaterskog kazališta, Nadzire rad KUD-a Vrgorska krajina i KUD-a Dusina, organizira tribine, seminare… Zadatak je GKS i da povezuje rad svih ostalih ustanova i udruga koje promiču kulturne aktivnosti. Tako GKS koordinira svoj rad s Gradskim puhačkim orkestrom Ljudevit Bačić, Gradskom knjižnicom, Ogrankom Matice hrvatske Vrgorac, Turističkom zajednicom grada Vrgorac, Udrugom Rondara, KUD-ovima, Likovnom radionicom, Mandolinskim orkestrom, klapama, zborovima te pojedincima koji pridonose kulturnom životu Vrgorca.

Završni račun Gradskog kulturnog središta Vrgorac za 2016. godinu