Prostorni plan grada Vrgorca

Prostorni plan grada Vrgorca

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VRGORCA

Izmjene i dopune PPU Grada Vrgorca (USVOJENO)
K.o Dusina
K.o. Vrgorac
K.o. Orah
K.o. Ravča
K.o. Stilja
K.o. Zavojane
K.o. Dragljane
K.o. Kozica
K.o. Poljica
K.o. Rašćane
3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju
3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja
2.5. Vodotoci i njihove naplavne površine
2.4. Vodnogospodarski sustavi
2.3. Elektroenergetski sustavi
2.2. Pošta i telekomunikacije
2.1. Promet
1.0.Površine za razvoj i uređenje

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA VRGORCA

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vrgorca

Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca

 

Izvješće o javnoj raspravi (GZ “Ravča”)

Izvješće o javnoj raspravi (Vrgorac – istok)

 

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrgorca

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca

Izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca – Izvješće o javnoj raspravi


Poslovna zona “Jurilji”: Odluka o izradi UPU-a
Javna rasprava: PUP istočnog djela Vrgorca
Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Vrgorca
Obavijest o izradi izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca
Ruralna cjelina Mihaljevići: Rješenje o svojstvu kulturnog dobra
Izmjene i dopune PPU Grada Vrgorca – izvješće sa javne rasprave
Ciljane izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca:
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
Obavijest o izradi izmjena i dopuna PPU Grada Vrgorca 2014.
Odluka o izradi izmjena i dopuna PP U Grada Vrgorca 2014.
JAVNA RASPRAVA – Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca