Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vrgorca

1 PPUG Odredbe za provođenje I+D
2 PPUG Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje
3 PPUG Obrazloženje I+D
4 PPUG Sažetak za javnost I+D