Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i člankom 97. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 9/06, 7/10, 1/11, 21/16, 26/16 – pročišćeni tekst, 18/17 i 21/17 – pročišćeni tekst), Grad Vrgorac donosi

ODLUKU
O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA VRGORCA

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf. formatu