Javni natječaj: Financiranje projekata i manifestacija

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 6. stavka 2. alineja e) Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca (“Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 3/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca, dana 05. veljače 2018. godine,  raspisuje

 

Javni natječaj
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa
 za opće dobro na području Grada Vrgorca za 2018. godinu koje provode udruge

 

1.Javni poziv,
2.Upute za prijavitelje,
3. OBRASCI:
– OBRAZAC A – Opisni obrazac,
– OBRAZAC B – Obrazac proračuna,
– OBRAZAC C – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
– OBRAZAC D – Obrazac izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora,
4.Popis priloga.