Poziv na prezentaciju nadolazećih mjera iz domene poljoprivrede i turizma

Povodom najava nadolazećih natječaja iz domene poljoprivrede i turizma, donosimo Vam kratak opis mjera, a u utorak (5. ožujka 2019.) od 18:00 – 21:00 sati, u dvorani Poduzetničkog centra Vrgorac, biti će održana prezentacija svih mjera.

Svi ste pozvani!

MJERA 6.2.1. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA
✓ Iznos potpore – 50.000 EUR

MJERA 6.4.1. ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI
✓ Iznos potpore – 3.500 – 200.000 EUR

MJERA 4.4.1. KUPNJA ELEKTRIČNOG PASTIRA I
IZGRADNJA NASTAMBI ZA STOKU NA
PODRUČJIMA RASPROSTRANJENOSTI VELIKIH
ZVIJERI

 

MJERA 6.2.1. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA
✓ Iznos potpore – 50.000 EUR
✓ Intenzitet potpore 100% – nema vlastitog učešća
✓ Isplata u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine
✓ Plan objave natječaja lipanj 2019.

PRIHVATLJIVI SEKTORI
1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima:
a) usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (kupnja
mehanizacije)
b) usluge u društvenim djelatnostima (izgradnja dječjih vrtića, igraonica, športskih
centara, domova za starije i nemoćne osobe);
c) intelektualne usluge (knjigovodstveni servisi, IT centri,…)
3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta
4. sektor turizma u ruralnom području (građenje i opremanje objekata za ugostiteljsku djelatnost
– kušaonice, kuće za odmor,…)

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
• korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja
Zahtjeva za potporu
• u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadati ekonomskoj veličini od najmanje 1.000 eura
• imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku
podnošenja Zahtjeva za potporu
• pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem
financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
• kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih
obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prije podnošenja Zahtjeva za potporu
• kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno
i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj
osnovi.

MJERA 6.4.1. ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

✓ Iznos potpore – 3.500 – 200.000 EUR
✓ intenzitet potpore 70% – za kupnju poljoprivredne mehanizacije 40%
✓ Isplata potpore jednokratna ili najviše dvije rate (mogućnost isplate predujma do 50% ukupno
odobrenih sredstava, uz bankovnu garanciju)
✓ Plan objave natječaja svibanj 2019.

PRIHVATLJIVI SEKTORI
1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za
pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili
opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje
građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o
funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili
izravnu prodaju proizvoda)

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
1. korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja
Zahtjeva za potporu
2. pripadati ekonomskoj veličini od najmanje 2.000 eura
3. u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i
sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi
odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju
djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati rješenje/ odobrenje ili
drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za
koju se traži potpora.
4. biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I
Uredbe (EU) br. 702/2014
5. kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u
Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
6. imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike
Hrvatske
7. ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15
dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod
podnošenja Zahtjeva za potporu
8. ne smije biti poduzetnik u teškoćama
9. pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem
financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
10. fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu
kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje:
11. imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.

MJERA 4.4.1. KUPNJA ELEKTRIČNOG PASTIRA I
IZGRADNJA NASTAMBI ZA STOKU NA
PODRUČJIMA RASPROSTRANJENOSTI VELIKIH
ZVIJERI

Prihvatljivi korisnici
• poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i bave se stočarskom
proizvodnjom – korisnik mora zadržati uvjete 5 godina nakon datuma konačne
isplate
• ulaganje u kupnju električnog pastira, autohtonog pastirskog psa, izgradnju novih
i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku se provodi na području rasprostranjenosti
vuka, medvjeda i risa
Iznos potpore – od 400 do 150.000 EUR, intenzitet potpore 100%
Prihvatljivi troškovi
• prihvatljivi opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi
izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
• prihvatljivi nematerijalni troškovi
• prihvatljivi materijalni troškovi:
– KUPNJA ELEKTRIČNOG PASTIRA – 47,00 kn/m2
– KUPNJA AUTOHTONOG PASTIRSKOG PSA – 3.000,00 kn/kom
– IZGRADNJA NOVIH NASTAMBI ZA STOKU – 1.119,74 kn/m2
– OBNOVA POSTOJEĆIH NASTAMBI ZA STOKU – prikupiti najmanje 2 ponude
– KUPNJA ZEMLJIŠTA (do 10% vrijednosti projekta)