GZ “Ravča”: Prodaja građevinskog zemljišta

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. stavka 1 . Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99-Odluka USRH, 22/00-Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,  pročišćeni tekst 81/15), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članaka 3. i 12. Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca na području Gospodarske zone “Ravča” („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 2/12, 5/13, 3/14, 21/16, 20/17 i 8/19) i članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), Gradonačelnik Grada Vrgorca, objavljuje

 

J  A  V  N  I      N   A   T   J   E   Č   A   J
za prodaju građevinskog zemljišta na
području Gospodarske zone „Ravča“

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Javnog natječaja u PDF formatu