Na temelju članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Vrgorca (“Vjesnik” – službeno glasilo grada Vrgorca, broj 26/17, 26/18 i 25/19), članka 47. Statuta grada Vrgorca (“Vjesnik” – službeno glasilo grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) i Prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca, brojčane oznake, Klasa:604-01/19-01/02, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-53, gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 11. veljače 2020. godine donosi

 

Odluku
o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja grada Vrgorca za
školsku/akademsku 2019/2020. godinu.

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu