REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
Gradonačelnik 

objavljuje  

 

J A V N I    P O Z I V

redovnim studentima i polaznicima vojne i policijske akademije s područja grada Vrgorca
 za sufinanciranje prijevoza za akademsku
2019./2020. godinu

 

Javni poziv

Prijavnica