IZGRADNJA NOGUSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)

EV:62/20

 

Poziv za dostavu ponuda

Tekstualni dio

Troškovnik

VRGORAC šetalište Mate Raosa – NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK

VRGORAC šetalište Mate Raosa – detalj pješačke ograde

VRGORAC šetalište Mate Raosa – geodetski nacrt

VRGORAC šetalište Mate Raosa – građevinska situacija

VRGORAC šetalište Mate Raosa normalni poprečni profili

VRGORAC šetalište Mate Raosa – poprečni profili

VRGORAC šetalište Mate Raosa – uzdužni profil

VRGORAC šetalište Mate Raosa – Pregledna 2500

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru