Centar za kulturu i baštinu Grada Vrgorca

 

Vizija Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca je doprinos boljoj informiranosti o kulturno baštinskom bogatstvu grada Vrgorca i zadovoljavanju kulturnih potreba građana Vrgorca i stanovnika vrgorske općine, s ciljem proširivanja područja svog djelovanja i šire, prvenstveno kroz kulturno baštinski projekt „ Vrgorska Kolajna“ i već tradicijsku kulturno-književnu manifestaciju „S Tinom u Vrgorcu“.

Centar za kulturu i baštinu Grada Vrgorcu svojim programima i djelovanjem usmjeren je na kulturni i kulturno baštinski rad, na edukaciju i istraživanja, na rad s djecom i mladima, odnosno s građanima svih dobnih i socijalnih skupina. Nastojanja su poticanje i promicanje kulture i umjetničkog izražavanja, razvoj kreativnosti i kvalitetnije komunikacije, opće poboljšanje kvalitete življenja, poticanje svijesti o kulturnom naslijeđu, o umjetnosti,  na samostalno odlučivanje, na aktiviranje odgovornosti pojedinaca i društvenih skupina. U partnerskim odnosima s mnogim institucijama i udrugama,  Centar je usmjeren na organiziranje i poticanje kulturnog života na području vrgorske općine, a u cilju služenja boljoj obaviještenosti i zadovoljavanja kulturnih potreba građana i očuvanja baštinskog nasljeđa kroz koordinaciju projekata obnove kulturne i prirodne baštine grada Vrgorca.

 

NAZIV: Centar za kulturu i baštinu Grada Vrgorca

ADRESA SJEDIŠTA:  A. G. Matoša 1, Vrgorac 21276

GODINA OSNIVANJA: 2018. god.

OSNIVAČ: Grad Vrgorac

ZAPOSLENI: Ravnateljica – Žana Pervan-Odak  098/607-127

 

SUKLADNO STATUTU:

 Centar obavlja djelatnosti kulture i kulturne baštine i to:

– koordinacija projekata obnove kulturne i prirodne baštine Grada Vrgorca

– organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva

– zaštita i očuvanje kulturne tradicije i baštine

– poticanje i razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizma

– poticanje kazališnog amaterizma

– izdavačka djelatnost

– javno prikazivanje filma

– koordinacija ustanova i udruga te kulturnih manifestacija na području Grada Vrgorca

– suradnja s drugim ustanovama iz područja kulture, obrazovanja i srodnim organizacijama radi unapređenja svoje djelatnosti i rada

-organizacija kulturnih priredbi i manifestacija

Pored djelatnosti iz prethodnog stavka, centar može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom, a koje služe ili pogoduju obavljanju redovnih djelatnosti Centra upisanima u sudski registar, ako se te djelatnosti obavljaju u manjem opsegu ili je obavljanje tih djelatnosti uobičajeno uz redovne djelatnosti.

 

PRAVILNIK O RADU CENTRA ZA KULTURU I BAŠTINU GRADA VRGORCA

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU CENTRA ZA KULTURU I BAŠTINU GRADA VRGORCA

STATUT CENTRA ZA KULTURU I BAŠTINU GRADA VRGORCA

ODLUKA O OSNIVANJU

ZAKON O JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

2018. godina

2019. godina

Financijska izvješća CKB Vrgorac 2020 +

PRISTUP INFORMACIJAMA (dropbox poveznica)     IZVJEŠĆA O RADU (dropbox poveznica)

 

JAVNI POZIVI CKB VRGORAC