Gradonačelnik

GRADONAČELNIK

Mile Herceg, dipl. ing. građ.

Kontakt: tel. 021 674-031
Kontakt: grad@vrgorac.hr

 

O FUNKCIJI GRADONAČELNIKA:
Gradonačelnik je izvršno tijelo Grada i dužnost obavlja profesionalno.

Gradonačelnik:

  • Nositelj izvršne vlasti u Gradu
  • Zastupa Grad
  • Daje punomoć za zastupanje Grada
  • Obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada i daje im naputke za rad
  • Organizira izvršenje općih akata Gradskog vijeća
  • Dostavlja opći akt predstojniku državne uprave zajedno s izvodom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja
  • Obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa