Prostorni plan grada Vrgorca

Prostorni plan grada Vrgorca

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VRGORCA

Izmjene i dopune PPU Grada Vrgorca (USVOJENO)
K.o Dusina
K.o. Vrgorac
K.o. Orah
K.o. Ravča
K.o. Stilja
K.o. Zavojane
K.o. Dragljane
K.o. Kozica
K.o. Poljica
K.o. Rašćane
3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju
3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja
2.5. Vodotoci i njihove naplavne površine
2.4. Vodnogospodarski sustavi
2.3. Elektroenergetski sustavi
2.2. Pošta i telekomunikacije
2.1. Promet
1.0.Površine za razvoj i uređenje

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VRGORCA

IZVJEŠĆE o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

PONOVNA JAVNA RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Vrgorca – izvješće o javnoj raspravi (Siječanj, 2019. godine)
Javna rasprava: Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana (od 16. studenog 2018. do 03. prosinca 2018. godine.)
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Ravča”: Izvješće o javnoj raspravi
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ravča – Prijedlog plana
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ravča
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI UPU SJEVERNOG DIJELA VRGORCA
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca
ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA VRGORCA
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vrgorca
Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca
Izvješće o javnoj raspravi (GZ “Ravča”)
Izvješće o javnoj raspravi (Vrgorac – istok)
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrgorca
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca
Izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca – Izvješće o javnoj raspravi
Poslovna zona “Jurilji”: Odluka o izradi UPU-a
Javna rasprava: PUP istočnog djela Vrgorca
Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Vrgorca
Obavijest o izradi izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca
Ruralna cjelina Mihaljevići: Rješenje o svojstvu kulturnog dobra
Izmjene i dopune PPU Grada Vrgorca – izvješće sa javne rasprave
Ciljane izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca:
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
Obavijest o izradi izmjena i dopuna PPU Grada Vrgorca 2014.
Odluka o izradi izmjena i dopuna PP U Grada Vrgorca 2014.
JAVNA RASPRAVA – Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca