Upravni odjel za društvene djelatnosti

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljenji jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

  •    predškolskog odgoja i naobrazbe
  •    osnovnog i srednjeg školstva
  •    kulture
  •    sporta
  •    javnih radova
  •    tehničke kulture
  •    primarne zdravstvene zaštite
  •    revitalizacije etno-eko sela
  •    aktivne suradnje s Turističkom zajednicom
  •    pomoć i njega u kući
  •    udruga


Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – Alen Katavić dipl.iur.

 • prati stanje u području djelovanja udruga civilnog društva u području društvenih djelatnosti; izrađuje projekte i nacrte akata za tijela Grada iz područja društvenih djelatnosti; radi na provedbi natječaja za potpore projektima i programima udruga civilnog društva u svom području; sudjeluje u organiziranju javnih manifestacija značajnih za Grad Vrgorac iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, kulture i športa; priprema Odluke i druge opće akte te ugovore vezano za poslove koji se odnose na brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport; sudjeluje u izradi nacrta akata iz nadležnosti Odjela za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika; obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 
Stručni suradnik za društvene djelatnosti – Sanja Rakušić Vukosav, upravni pravnik

 • obavlja manje složene upravno-pravne i analitičke poslove, te izradu odgovarajuće dokumentacije po nalogu pročelnika, sudjeluje u pripremi i obradi dokumentacije za natječaje iz oblasti školstva, sudjeluje u organizaciji gradskih kulturnih manifestacija, radi na poslovima obrade dokumentacije i izrade akata vezanih za programe socijalne skrbi, surađuje s Gradskim kulturnim ustanovama i udrugama u pripremi programa kulturnih manifestacija, prikuplja, evidentira i obrađuje podatke prema uputama pročelnika, priprema Izvješća o izvršenim programima iz oblasti kulture, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

 
Administrativni tajnik – Tanja Kalajžić, ekonomist

 • obavlja poslove prijepisa i umnožavanja dokumentacije; priprema naloge za isplatu sredstava iz Proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti, sudjeluje u obradi dokumentacije koja se odnosi na naknadu sredstava za novorođenčad, te jednokratne novčane pomoći iz Programa socijalne skrbi, vodi evidenciju odlazne pošte i otprema poštu, po potrebi vodi poslove za ostale Upravne odjele, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

 
SLUŽBENE OSOBE/ Kontakt:

Alen Katavić, dipl.iur. tel. 021 680-027; e-mail: alen.katavic@vrgorac.hr
Sanja Rakušić-Vukosav tel. 021 680-029; e-mail: sanja.rakusic@vrgorac.hr
Tanja Kalajžić tel. 021 680-028; e-mail: tanja.kalajzic@vrgorac.hr