Upravni odjel za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNE POSLOVE

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljeni jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

 • gospodarstvo,
 • uređenje naselja i stanovanja,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalne djelatnosti,
 • imovinsko-pravne poslove,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • prometa na svom području,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu.

UNUTARNJE USTROJSTVO:

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNE POSLOVE – Ante Gašpar, dipl.iur.

 • upravlja i rukovodi radom Upravnog odjela te organizira i koordinira poslove iz djelokruga Upravnog odjela, proučava, rješava ili usmjerava rješavanje najsloženijih poslova u djelokrugu Upravnog odjela, radi na planiranju i provođenju programa i projekata, potpisuje akte Upravnog odjela, obavlja nadzor nad ostvarenjem plana i programa te provođenje odluka čije je provođenje u nadležnosti Upravnog odjela, predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku donošenje akata iz nadležnosti Upravnog odjela i sudjeluje u izradi istih, organizira i vodi pojedina radna tijela Gradskog Vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

 
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI – Mirko Vrcan, dipl.oec.

 • proučava propise i prati stanje u području gospodarstva, komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša te propise koji se odnose na upravljanje gradskom imovinom i propise kojima je regulirana materija zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada, te sudjeluje u izradi akata za tijela Grada u tim oblastima, obavlja složenije upravne, analitičko normativne, financijsko-planske i druge stručne poslove, informatičke, opće i administrativne poslove koji se odnose na obradu, analizu, pripremu, izvještavanje, praćenje, koordinaciju, evidenciju u gospodarstvu (malo i srednje poduzetništvo, poljoprivreda, šumarstvo i lovstvo, ugostiteljstvo i turizam, industrija, energetika i mineralne sirovine, promet i veze, zadrugarstvo, poslovne zone, stečajevi i likvidacije, planovi razvoja, prati propise, praksu i natječaje te priprema projekte za apliciranje na županijske, državne i EU fondove), te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU I VODNO GOSPODARSTVO – Goran Franić, dipl.ing.agr.

 • proučava propise, obavlja stručne poslove, te izrađuje nacrte odluka i drugih akata iz nadležnosti Grada koji se odnose na vodno gospodarstvo, poljoprivredno zemljište, raspolaganje zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, voćarstvo i šumarstvo, predlaže mjere poticanja za rentabilno gospodarenje resursima poljoprivrednog zemljišta, voda, šuma i stočarske proizvodnje racionalno čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, prati propise i praksu i natječaje te priprema projekte za apliciranje za županijske, državne i EU fondove, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 
STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE POSLOVE – Paula Bagarić, ing.građ.

 • prati propise iz oblasti prostornog uređenja i gradnje te obavlja upravne, administrativne i stručne poslove i sudjeluje u izradi prostorno planske dokumentacije, vodi evidenciju o imovini Grada, sudjeluje u pripremi dokumentacije za natječaj za projektiranje, gradnju i održavanje objekata, nadzire i kontrolira provođenje Odluke o komunalnom redu, Zakona o komunalnom gospodarstvu i svih ostalih akata kojima je regulirano područje komunalnog gospodarstva u smislu korištenja javno prometnih površina, deponija otpada, zelenih površina, izgleda pročelja zgrada, zaštita voda, sudjeluje u izradi ugovora o zakupu poslovnih prostora, ugovora o najmu stanova, ugovora o korištenju javnih površina, vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima koje se odnose na komunalnu naknadu, komunalni doprinos, postupa po propisima iz oblasti vodnog gospodarstva u dijelu koji se odnosi na obračun naknade za uređenje voda, prati propise iz oblasti protupožarne i civilne zaštite te sudjeluje u izradi akata Grada iz tog područja, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 
REFERENT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE – Petar Erceg, ekonimist

 • obavlja sve poslove vezano za kupoprodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo (praćenje naplate, utuženja, izračun i sastavljanje ugovora radi prekida obročne otplate, potvrde i brisovna očitovanja), vodi brigu o istinitosti i točnosti baze podataka radi ovrhe radi naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za uređenje voda, te vodi upravni postupak i rješava u tim upravnim stvarima sukladno zakonu, prikuplja, sređuje, evidentira, kontrolira i obrađuje podatke prema uputama pročelnika, obavlja jednostavnije poslove u pripremanju dokumentacije prema uputama pročelnika te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 
REFERENT – KOMUNALNI REDAR – 2 izvršitelja: Ante Markotić, i Joško Carević

 • obavlja nadzor nad primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu i gradskih odluka u cilju održavanja komunalnog reda, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz svoje nadležnosti, poduzima mjere u praćenju izvršenja rješenja o uvođenju komunalnog reda, utvrđuje prekršaje, izdaje obvezne prekršajne naloge, izriče kazne na mjestu počinjenja prekršaja, predlaže pokretanje prekršajnog postupka i izdaje naloge za uvođenje komunalnog reda i prati provedbu naloga, vrši premjeravanje objekata radi utvrđivanja površine istih u svrhu obračuna visine komunalne naknade, vodi zapisnik i postupak dostave zapisnika strankama te sve poslove u svezi s tim. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 
SLUŽBENA OSOBA / Kontakt:

Ante Gašpar, dipl.iur. tel. 021 680-026
Mirko Vrcan, dipl.oec. tel. 021 680-033 e-mail: mirko.vrcan@vrgorac.hr
Goran Franić, dipl.ing.agr. tel. 021 680-032 e-mail: goran.franic@vrgorac.hr
Paula Bagarić, ing.građ. e-mail: paula.granic@vrgorac.hr
Petar Erceg tel. 021 680-031 e-mail: pero.erceg@vrgorac.hr
Ante Markotić 098 909 8702
Joško Carević 099 211 7361