Upravni odjel za proračun i financije

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se poslovi izrade i izvršenja proračuna, te ostali poslovi vezani za prihode i financiranje Grada.


UNUTARNJE USTROJSTVO:

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE – Katarina Šalinović, dipl.oec

  • rukovodi upravnim odjelom u skladu s zakonom i propisima te odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika, organizira, usklađuje i kontrolira rad Upravnog odjela, rješava najsloženije predmete, brine o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti upravnog odjela, daje upute i smjernice za rad službenicima, prati zakonske propise, radi na planiranju i provođenju programa i projekata, donosi rješenja iz nadležnosti Upravnog odjela, donosi akte u skladu s propisima za čije donošenje je ovlašten, brine o stručnom usavršavanju i osposobljavanju službenika, sudjeluje u pripremi nacrta odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku donošenje akata iz nadležnosti Upravnog odjela i sudjeluje u izradi istih, sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga Proračuna te izvješća o izvršenju Proračuna, obavlja nadzor nad ostvarenjem planova i programa te provođenjem odluka čije je provođenje u nadležnosti Upravnog odjela, obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

 
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO – Marina Govorko, dipl.oecc

  • obavlja stručne poslove kod sastavljanja financijskih izvještaja za razdoblja u tijeku godine te za proračunsku godinu, konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika,; sortira, priprema i kontrolira dokumentaciju za knjiženje iz djelokruga rada, priprema podatke za izradu proračuna te pomaže kod izrade proračuna i sastavljanja financijskih izvješća o izvršenju proračuna, usklađuje stanja na računima glavne knjige sa stanjima analitičkih evidencija u suradnji s referentima odgovornim za analitičke evidencije, obavlja poslove analitičkog knjigovodstva proračuna; zaprima i kontrolira knjigovodstvene dokumente, kontrolira pravodobno izvršenje financijskih obveza, zaprima, kontrolira i vodi knjigu ulaznih računa, te vrši kontiranje i likvidaciju računa, brine o uvezivanju i pohranjivanju računovodstvenih knjiga proračuna iz djelokruga rada, sudjeluje u izradi nacrta akata iz nadležnosti upravnog odjela, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 
STRUČNI SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVENO RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – Anka Antunović-Štulić, ekonomist

  • obavlja poslove analitičkog knjigovodstva proračuna i sve poslove u svezi analitičkog knjigovodstva, kontrolira pravodobno izvršenje financijskih obveza, zaprima, kontrolira i vodi knjigu ulaznih računa, te vrši kontiranje i likvidaciju računa, obavlja kontiranje financijske dokumentacije gradskih upravnih tijela i korisnika proračuna, razvrstava i kontira dnevne izvode proračuna, izrađuje financijske izvještaje, priprema podatke za usklađenje inventure, brine o uvezivanju i pohranjivanju računovodstvenih knjiga iz djelokruga rada te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 
REFERENT ZA KNJIGOVODSTVENO RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – Mira Erceg

  • obavlja poslove analitičkog knjigovodstva proračuna, zaprima i kontrolira knjigovodstvene dokumente, kontrolira pravodobno izvršenje financijskih obveza, zaprima, kontrolira i vodi knjigu ulaznih računa, te vrši kontiranje i likvidaciju računa, vodi uredno blagajničko poslovanje, obavlja sva gotovinska plaćanja, vrši obračun plaća i svih naknada u svezi materijalnih prava dužnosnika, službenika i namještenika, vodi evidenciju o plaćama, vodi obračun naknada članovima i radnim tijelima Gradskog vijeća te članovima ostalih radnih tijela, te izrađuje propisana izvješća u vezi istog, brine o uvezivanju i pohranjivanju računovodstvenih knjiga iz djelokruga rada te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 
SLUŽBENE OSOBE / Kontakt:

Katarina Šalinović, dipl.oec. tel.  021 680-039 katarina.salinovic@vrgorac.hr
Marina Govorko, dipl.oec. tel.  021 680-041 marina.dropulic@vrgorac.hr
Anka Antunović-Štulić, ekonomist tel.  021 680-042 anka.antunovic@vrgorac.hr
Mira Erceg tel.  021 680-043 mira.erceg@vrgorac.hr