Upravni odjeli

UPRAVNI ODJELI

Upravna tijela gradske uprave Grada Vrgorca prate stanje u oblastima za koje su osnovana, pripremaju akte iz tih oblasti, izrađuju stručne podloge za rješavanje i objašnjavanje određenih pojava u okviru svog područja rada te obavljaju druge poslove utvrđene zakonom, propisima i aktima Grada.

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela gradska uprava Grada Vrgorca sastoji se od:

 1.  Upravni odjel za lokalnu upravu i samoupravu
 2.  Upravni odjel za proračun i financije
 3.  Upravni odjel za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove
 4.  Upravni odjel za društvene djelatnosti

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU UPRAVU I SAMOUPRAVU
U Upravnom odjelu za lokalnu upravu i samoupravu obavljaju se:

 • stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe rada gradskih tijela, Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i gradonačelnika
 • zajednički poslovi za sva upravna tijela kao što su poslovi oko radnih odnosa, protokolarni poslovi, materijalno-tehnički poslovi, nabava i raspolaganje zajedničkim sredstvima i drugi slični poslovi
 • pravno savjetodavni poslovi iz djelokruga grada kao jedinice lokalne samouprave kao i poslovi koji nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.

Pročelnik
Opis poslova i zadataka:
Upravlja Upravnim odjelom, organizira i koordinira rad u Upravnom odjelu; osigurava zakonitost rada i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja Upravnog odjela, izvršava ili osigurava izvršavanje odluka gradonačelnika, Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća te kontrolira izvršenje istih, vodi brigu o pravovremenom izvršenju programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, priprema u suradnji s gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća dnevni red sjednica poglavarstva i Vijeća i njihovih radnih tijela te utvrđuje prijedloge zaključaka za sjednice istih; stručno pomaže u vođenju sjednica; daje mišljenje o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću i njihovim radnim tijelima na raspravu, s pravom vraćanja pojedinih materijala na doradu predlagateljima ukoliko ustanovi nepravilnosti i ne kvalitetu istih; izrađuje nacrte odnosno prijedloge akata koje donosi Gradsko vijeće odnosno Gradsko poglavarstvo ukoliko nije izravno nadležan drugi upravni odjel gradske uprave, obavlja najsloženije savjetodavne poslove gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća i vrši nadzor nad primjenom propisa o uredskom poslovanju; brine o zakonitosti rada i , brine o izvršenju odluka i drugih akata Vijeća i Poglavarstva, sređuje i organizira čuvanje sjedničkog materijala, organizira izdavanje “Vjesnika” – službenog glasila Grada Vrgorca, prati zakonske propise iz oblasti lokalne samouprave; koordinira rad između mjesnih odbora i gradske samouprave, te obavlja stručne poslove za potrebe mjesnih odbora; obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.


UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se poslovi izrade i izvršenja proračuna, te ostali poslovi vezani za prihode i financiranje Grada.

Pročelnik
Opis poslova i zadataka:
Rukovodi radom Upravnog odjela; koordinira rad djelatnika; vodi stručne poslove u svezi izrade gradskog proračuna, kao i svih odluka, zaključaka i pravilnika iz područja financijskog poslovanja; analizira i kontrolira izvršenje gradskog proračuna; prati provedbu odluka i brine se za racionalno gospodarenje financijskim sredstvima; izrađuje izvješća, analize i programe za potrebe Gradskog poglavarstva, Gradskog vijeća, Županije, Ministarstva financija; zaprimanje i kontrola svih. knjigovodstvenih dokumenata, te vođenje financijskog knjigovodstva kao i sve poslove s tim u svezi; kontiranje i knjiženje računovodstvene dokumentacije; usklađuje dnevnike, glavne knjige te vodi propisane pomoćne knjige i brine o njihovu čuvanju i odlaganju; izrađuje izvješća, periodične obračune, završne račune, kao i sve druge poslove prema nalogu gradonačelnika.


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNE POSLOVE

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljeni jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

 • gospodarstvo
 • uređenje naselja i stanovanja
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalne djelatnosti
 • imovinsko-pravne poslove
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 • prometa na svom području
 • protupožarnu i civilnu zaštitu

Pročelnik
Opis poslova i zadataka:
Rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i propisima te odlukama Gradskog vijeća i Poglavarstva; odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova; organizira i koordinira rad Upravnog odjela; priprema odluke i druge akte; organizira rad i vodi radna tijela Gradskog vijeća i Poglavarstva, te priprema izradu i donošenje dokumentacije prostornog uređenja; organizira izrade elaborata i studija te provedbe konkretnih aktivnosti u svezi istih i zaštite okoliša, kao i druge poslove državne uprave u nadležnosti grada; priprema dokumentaciju za uređenje gradskog zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna rasvjeta, nerazvrstane ceste, odvodnja oborinskih voda); koordinira i nadzire poslove održavanja i izgradnje infrastrukture; vrši obračun komunalnog doprinosa, te obavlja ostale poslove po nalogu gradonačelnika.


UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljenji jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

 • brigu o djeci
 • socijalnu skrb
 • primarnu zdravstvenu zaštitu
 • odgoj i osnovno obrazovanje
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 • zaštitu potrošača

Pročelnik
Opis poslova i zadataka:
Rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i propisima te odlukama Gradskog vijeća i Poglavarstva; odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova; organizira i koordinira rad Upravnog odjela; priprema odluke i druge opće akte te ugovore vezano za poslove koji se odnose na ugostiteljsku djelatnost, turističku zajednicu, promet na području Grada Vrgorca te auto-taxi prijevoz, zaštitu potrošača, protupožarnu i civilnu zaštitu, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport; izrađuje prijedloge programa u oblasti predškolskog odgoja, školstva, kulture, športa i tehničke kulture; predlaže financiranje, sponzoriranje i druge vrste potpore projektima i programima; sudjeluje u organiziranju javnih manifestacija značajnih za Grad Vrgorac iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, kulture, športa i tehničke kulture, supotpisuje ugovore koje ovjerava gradonačelnik bez obzira da li istim ugovorima Grad Vrgorac stječe prava ili obveze iz područja rada Upravnog odjela. Sudjeluje i obavlja poslove u svezi izrade Odluka i drugih akata za potrebe Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva te njihovih radnih tijela. Vodi upravni postupak te obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.