Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta gradske uprave Grada Vrgorca.

Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži naziv: Republika Hrvatska,  Splitsko dalmatinska županija, Grad Vrgorac,Jedinstveni upravni odjel.

Zaglavlje akta Jedinstvenog upravnog odjela sadrži: naziv Republika Hrvatska,  Splitsko dalmatinska županija, Grad Vrgorac, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i mjesto izrade akta.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela  u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Vrgorca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

 1. Opći poslovi, imovinsko-pravni poslovi, radni odnosi, poslovi prostornog planiranja i infrastrukture, gospodarstva i društvenih djelatnosti:
 • poslovi vezani uz djelokrug poslova gradonačelnika,
 • poslovi vezani uz rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • izrada i priprema nacrta općih i pojedinačnih akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika,
 • upravljanje ljudskim potencijalima (briga o stručnom osposobljavanju i usavršavanju   službenika, radni odnosi službenika, zaštita na radu i sl.),
 • poslovi prijemnog ureda i otpreme pošte,
 • zaštita i čuvanje arhivskog gradiva,
 • analiziranje i predlaganje djelatnosti i akata u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije,
 • metoda rada i bolje usklađenosti djelovanja gradske uprave,
 • upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga),
 • zastupanje po punomoći i praćenje sudjelovanja Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
 • poslovi naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, te naplate poreznih prihoda i drugih javnih davanja sukladno zakonu,
 • provodi ili osigurava provođenje postupka javne nabave,
 • poslovi praćenja stanja u prostoru te izrada pripadajućih akata, kao i poslovi prostornog uređenja i planiranja,
 • poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskihrazvojnih projekata,
 • poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave,
 • funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva,
 • provođenje komunalnog reda,
 • uređenje prometa na području grada,
 • održavanje imovine Grada,
 • osiguranje uvjeta za obavljanje poslova uređenja i održavanja groblja, javnih površina, komunalnih objekata na groblju,
 • poslovi vezani uz druge propise (zaštita od požara, zaštita i spašavanje i dr.),
 • poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti, kulture, sporta i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, te poslovi vezani uz praćenje rada udruga građana,
 • suradnja s državnim i drugim tijelima, te pravnim osobama,
 • ostali poslovi uprave sukladno zakonu.

 

 1. Poslovi vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Grada:
 • poslovi pripreme prijedloga proračuna i poslovi praćenja izvršenja proračuna Grada,
 • obračun plaća, poslovi vođenja knjigovodstva, te vođenje platnog prometa,
 • izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,
 • zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada,
 • utvrđivanje obveznika komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza,
 • nadzor proračunskih korisnika,
 • izrada nacrta općih akata Grada u vezi naplate gradskih prihoda,
 • materijalno poslovanje Grada,
 • poslovi vezani uz evidenciju gradske imovine i imovinsko-pravni poslovi, te vođenje knjigovodstvenih evidencija,
 • vođenje poslova osiguranja imovine.
 • Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom.
 • Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je gradonačelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.
 • Rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i neposredno nadzire gradonačelnik. Radi unapređenja rada Jedinstvenog upravnog odjela, gradonačelnik može davati smjernice, uputstva i preporuke.