OSNOVNA ŠKOLA “VRGORAC”

OSNOVNA ŠKOLA “VRGORAC”

Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA „VRGORAC”
Osoba na čelu ustanove: Krešimir Kuran (ravnatelj)
Adresa: Osnovna škola „Vrgorac”, Matice hrvatske 9., 21276 Vrgorac

Kontakti ustanove:

ravnatelj 021 678-743
tajništvo 021 675-222
računovodstvo, pedagog, defektolog 021 674-008
knjižnica 021 678-744
mob: 098 432 972 fax: 021 675-222

e-mail: os-vrgorac-001@skole.t-com.hr

Osnovna škola „Vrgorac” organizira odgojno -obrazovni rad u matičnoj školi u Vrgorcu i trinaest područnih škola (jedanaest četverorazrednih i dvije osmorazredne). Ukupan broj učenika je 748 raspoređenih u 46 odjela. U matičnoj školi ima 529 učenika (182 od 1. – 4. r., a 347 od 5. do 8. razreda), dok se u područnim školama (odjelima) broj učenika kreće od dva (u Mijacima), do 40 (u Dusini). Udaljenost područnih škola od matične škole kreće se od 3 do 37 kilometara, a učenici putuju do škole ( autobusom) čak i po 25 km. Inače prijevoz je organiziran za 302 učenika i to iz devet pravaca u prvoj i tri pravca u drugoj smjeni. Uz redovnu nastavu, učenicima je omogućeno rano učenje stranog jezika od prvog razreda (u svim područnim odjelima) i izborni program drugog stranog jezika i informatike. Veliki broj učenika uključenje u izvannastavne aktivnosti, posebno u školski zbor i orkestar (flaute, mandoline i gitare), a naš SSK Matokit djeluje sa sekcijama nogometa, rukometa, atletike, tenisa i te kick boxinga. Usluge školske kuhinje koriste učenici matične i područnih škola (Dragljane, Veliki Prolog i Dusina).

Djelatnost kroz povijest: Osnovna škola „Vrgorac” osnovana je 1835. godine pod nazivom Pučka škola Vrgorac. Incijator za otvaranje škole bio je prvi načelnik Vrgorca Mate Martinac p. Ivana. Nastava je organizirana u privatnim kućama i to prvo u kući prvog učitelja Brandinia, zatim u Polica, Markotića, te u kući Musanića koju je sagradio za potrebe škole. Današnja zgrada osnovne škole otvorena je početkom 1963. godine. Jedan od učitelja u Vrgorcu bio je i Ivan Ujević (od 1884. do 1897. godine ) gdje mu se 1891. godine u kuli Kapetanovića rodio sin Augustin Tin Ujević. Nakon osnovne škole u Vrgorcu najstarije osnovne škole su u Zavojanima (otvorena 1880. godine u zaseoku Potpolje u kući Pivac, zvanom Kovačić) i u Kozici (otvorena 1866. godine u kući Jujinovića). Početkom 20. stoljeća počinje značajnije otvaranje osnovnih škola, jer po zaduženju Kotarskog školskog vijeća iz Makarske učitelj Mate Jelavić pronalazi prostor i otvara škole u Dusini, Umčanima, Orahu i Kotezima. Nedugo iza toga otvaraju se škole u Velikom Prologu, Orahu, Ravči i Kokorićima, a između dva rata škole su dobili Stilja, Poljica, Duge Njive, Kljenak, Prapatnice, Mijaca, Vina, Rašćane i Dragljane. Konačno nakon drugog svjetskog rata otvaraju se posljednje tri škole: Podprolog, Žlibina i Banja. Sve navedene osnovne škole djelovale su samostalno do 1963. godine kada se u zapadnom dijelu općine formira Osnovna škola „Vladimir Nazor” sa sjedištem u Dragljanima sa sedam područnih škola i Osnovna škola „Ante Martinac” sa sjedištem u Vrgorcu sa preostalih jedanaest područnih škola. U 1988. godini dolazi do spajanja tih dviju škola u jedinstvenu osnovnu školu „Ante Martinac” sa sjedištem u Vrgorcu, koja 1992. godine mijenja naziv u Osnovna škola „Vrgorac”.

U školi je uposleno 26 učitelja razredne nastave, 37 učitelja predmetne nastave, 4 stručna suradnika, 8 vjeroučitelja i 24 administrativno- tehničkog osoblja, odnosno ukupno 99 zaposlenika. Sa VSS imamo 45, VŠS-31 a sa SSS 6 zaposlenika. Škola posebnu pozornost poklanja radu s nadarenim učenicima i postiže značajne rezultate. Najbolje rezultate postigli su učenici iz kemije i tako u posljednjih 10 godina na Županijskim natjecanjima osvojili devet puta prvo mjesto, jedan put drugo, šest puta treće i dva puta četvrto mjesto. Isto tako na državnim natjecanjima učenici su osvojili dva puta drugo, dva puta treće i dva puta četvrto mjesto. Odlične rezultate postižemo i u matematici, biologiji i fizici (znatan broj prvih mjesta na županijskim i po nekoliko trećih mjesta na državnim natjecanjima). Redovni smo sudionici županijske smotre Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje i ponosimo se sa tri nagrade za najuspješniji etnografski prikaz zavičaja ( 1997., 1998. i 1999.) ijednom drugom nagradom na državnoj smotri (Metković, 1998.). U međunarodne Eko-škole uključili smo se 2002. godine i nositelji smo Zelene zastave od 2003. godine. Uspješni smo u sakupljanju starog papira i nagrađivani od strane Ministarstva zaštite okoliša za četvrto mjesto u državi (2003. godina) i od Županije Splitsko-dalmatinske u 2005. i 2006. godini.

Ponosni smo na sve dobivene nagrade i priznanja, a posebno na plaketu Grada Vrgorca (2003. godine) i Ministrovo priznanje za uspješan, kvalitetan i kreativan rad (2000. godine).