Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča
i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrgorca

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članka 47. i 86. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13 i 5/14)i Zaključka gradonačelnika (Klasa:021-05/17-01/41, Urbroj:2195/01-08/16-17-11od dana 19. lipnja 2017. godine),gradonačelnik Grada Vrgorca objavljuje

J A V N U   R A S P R A V U
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča
i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrgorca

KLIK za preuzimanje dokumenta u PDF formatu