Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog  plana istočnog dijela Vrgorca

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članka 47. i 86. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13 i 5/14)i Zaključka gradonačelnika (Klasa:021-05/17-01/42, Urbroj:2195/01-08/16-17-8od dana 19. lipnja 2017. godine),gradonačelnik Grada Vrgorca objavljuje

J A V N U  R A S P R A V U
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog
plana istočnog dijela Vrgorca

KLIK za preuzimanje dokumenta u PDF formatu