Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča

Tekstualni dio
1 UPU Odredbe za provođenje I+D
2 UPU Pročišćeni tekst odredbi za provođenje
3 UPU Obrazloženje I+D
4 UPU Sažetak za javnost I+D

Grafički dio
1_namjena
2a_promet
2b_telekomunikacije
2c_elektroopskrba+plin
2d_vodoopskrba
2e_odvodnja
3_uvjeti korištenja
4_način i uvjeti gradnje