Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), članka 47. i 86. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18)iZaključka gradonačelnika (Klasa:350-01/18-01/01, Urbroj:2195/01-08-04/16-18-9od dana 09. travnja 2018. godine),gradonačelnik Grada Vrgorca objavljuje

J A V N U   R A S P R A V U
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja sjevernog dijela Vrgorca

KLIK za otvaranje dokumenta u pdf. obliku