Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Vrgorca – izvješće o javnoj raspravi (Siječanj, 2019. godine)

Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17.) Grad Vrgorac, kao nositelj izrade plana, proveo je javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrgorca.
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrgorca za javnu raspravu, utvrdio je gradonačelnik Grada Vrgorca 29. listopada 2018. godine.
Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrgorca sadržavao je tekstualni i grafički dio, te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.
Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku ‘Slobodna Dalmacija’ dana 2. studenog 2018. god., na mrežnim stranicama Grada Vrgorca dana 2. studenog 2018. god. te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dana 2. studenog
2018. godine.
Javni uvid o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrgorca trajao je od 16. studenog 2018. god. do 3. prosinca 2018. god. Javno izlaganje održano je 26. studenog 2018. god. u prostorijama Grada Vrgorca (mala vijećnica) s početkom u 9 sati.
O javnom izlaganju nositelj izrade vodio je zapisnik. Za vrijeme trajanja javne rasprave nositelju izrade upućena su ukupno 8 mišljenja javnopravnih tijela (MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, HAKOM, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, HRVATSKE AUTOCESTE, HRVATSKE ŠUME,
HRVATSKE CESTE, DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, HRVATSKE VODE).
Za vrijeme trajanja javne rasprave stiglo je ukupno 6 mišljenja/prijedloga/primjedbi ostalih sudionika u javnoj raspravi, od čega je na adresu nositelja izrade (Grad Vrgorac) stiglo 5 mišljenja/prijedloga/primjedbi a u Knjigu primjedbi upisano je 1 mišljenje/prijedlog/primjedba.

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Izvješća u pdf formatu