Obavijest o izmjeni cijena vodnih usluga

Poštovani korisnici,

     obavještavamo Vas da trgovačko društvo Komunalno d.o.o. Vrgoracod 01. travnja 2019. (primjenjuje se za obračun usluga za mjesec travanj 2019. godine.) počinje sa primjenom novog cjenika vodnih usluga (vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje) koji je usklađen sa odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN br. 12/10).

     Najniža osnovna cijena vodnih usluga se sastoji od fiksnih i varijabilnih troškova javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Za izračun fiksnih i varijabilnih troškova koriste se zahtjevi definirani prethodno prikazanom Uredbom pri čemu najniža osnovna cijena vodne usluge mora osigurati povrat troškova za zahvaćanje vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina te isporuku vodnih usluga.

     Na temelju provedenog izračuna je utvrđeno da je cijenu varijabilog dijela osnovne cijene vodoopskrbe potrebno sniziti sa dosadašnjih 10,00 kn/m3 na 8,90 kn/m3. Također je utvrđeno da je fiksni trošak osnovne cijene vodoopskrbe potrebno korigirati pri čemu je za profile ¾, koji čine gotovo 95 % priključaka, potrebno povećati cijenu sa dosadašnjih 20,00 kn/vodomjerilu na 35,00 kn/vodomjerilu (za ostale profile korigirane fiksne troškove osnovne cijene vodoopskrbe možete pronaći u cjeniku koji se nalazi na našoj web stranici.). Ovdje je potrebno naglasiti da veliki broj priključaka uopće nemapotrošnju vode ili je jako mala, poglavito u zimskim mjesecima,iz čega proizlazi činjenica da50 % korisnikatroši 95 % ukupne količine fakturirane vode te su do sada fiksni troškoviu određenoj mjeri pokrivani iz potrošnje navedenog dijela korisnika.

     Puštanjem u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vrgorca, odnosno osiguranjem adekvatnog tretmana otpadnih voda prije ispuštanja u okoliš, kao i izgradnjom kanalizacijskog sustava stvoreni su preduvjeti za izračun varijabilnih i fiksnih troškova javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Na temelju izračuna dobivena je cijena fiksnog troška za odvodnju otpadnih voda u iznosu od 3,00 kn/korisniku, odnosno za pročišćavanje u iznosu od 10,00 kn/korisniku. Cijena varijabilnog dijela pročišćavanja ostaje kao u prethodnom cjeniku te iznosi 3,00 kn/m3 dok se varijabilni dio cijene odvodnje drastično smanjuje sa dosadašnjih 4,90 kn/m3 na 1,00 kn/m3.

 

      U nastavku donosimo značenje pojedinih izraza koji se koriste u prethodnoj obavijesti i/ili na računima za vodne usluge, a potječu iz propisa o vodama i imaju značenja određena zakonom:

1. „Vodne usluge“ su usluge javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

2. „Najniža osnovna cijena vodnih usluga“ je osnovna cijena vodnih usluga koja osigurava puni povrat troškova od vodnih usluga, osim troškova gradnje komunalnih vodnih građevina.

3. „Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga“ služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine, i to troškova:očitanja vodomjera,obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga,umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima,tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje,redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga,24-satnog nadzora vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje i pročišćavanja, ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće i drugih troškova.

4. „Varijabilni dio najniže cijene vodnih usluga“ služi pokriću troškova koji ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a predstavlja razliku između ukupnih godišnjih troškova koje cijena vodnih usluga pokriva i ukupnih godišnjih fiksnih troškova osnovne cijene vodnih usluga podijeljenu s godišnjom količinom fakturirane vode.

5. „Naknada za korištenje voda“ je u potpunosti prihod Hrvatskih voda kojeg po zakonu u ime i za potrebe Hrvatskih voda prikupljaju javni isporučitelji vodnih usluga. Njena svrha je definirana propisima koji se mogu pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskih voda.

„Naknada za zaštitu voda“ je u potpunosti prihod Hrvatskih voda kojeg po zakonu u ime i za potrebe Hrvatskih voda prikupljaju javni isporučitelji vodnih usluga. Njena svrha je definirana propisima koji se mogu pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskih voda.

Direktor
Miljenko Polić, mag.ing.el., v.r.

KLIK za preuzimanje izvornog teksta Obavijesti u pdf. formatu