Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 43. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrgorca, o b j a v lj u j e

 

J A V N I   P O Z I V

za isticanje kandidature za članove
Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Vrgorca

 

KLIK na poveznicu za preusmjeravanje na Dropbox servis kako biste pregledali originalni tekst Javnog poziva