Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), članka 47. i 86. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) i Zaključka gradonačelnika (Klasa:350-01/18-01/04, Urbroj: 2195/01-08-04/06-19-52 od dana 03.rujna 2019. godine), gradonačelnik Grada Vrgorca objavljuje

P O N O V N U   J A V N U    R A S P R A V U
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Vrgorca

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta u PDF formatu

KLIK na poveznicu za Konačni prijedlog izmjena i dopuna PPU Grada Vrgorca u PDF formatu

 

 

Na temelju čl. 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15 i 12/18), čl. 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), Gradonačelnik Grada Vrgorca objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta u PDF formatu

KLIK na poveznicu za Studiju procjene utjecaja na okoliš u PDF formatu

 

 

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“, – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), čl. 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  („Narodne novine“ br. 64/08) Gradonačelnik Grada Vrgorca donosi

ODLUKU
o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš
Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca u javnu raspravu

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta u PDF formatu