Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18) i Plana prijma za stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca, brojčane oznake, Klasa: 112-06/19-01/01, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-19-1 od 07. kolovoza 2019. godine, Grad Vrgorac objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrgorca

 

KLIK na poveznicu za preuzimanje teksta Javnog poziva