Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/19-01/09, URBROJ:2195/01-08-03-01/13-19-6 od 05. studenoga 2019. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 06. studenoga 2019. godine, d o n o s i

O D L U K U

o dodjeli sredstava temeljem provedenog II. Javnog poziva

za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama

za 2019. godinu 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu