Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. i 123/17, 98/19), članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), a sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23.travnja 2020. godine, te Preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za rad s djecom rane i predškolske dobi od 05. svibnja 2020. godine,  Gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 08. svibnja 2020. godine donosi

O D L U K U

  O OSIGURAVANJU MOGUĆNOSTI ZBRINJAVANJA DJECE RANE I PREŠKOLSKE DOBI U DJEČJEM VRTIĆU PČELICA VRGORAC

            Sukladno preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po planu ublažavanja mjera uvedenih zbog suzbijanja pandemije virusa COVID-19, Dječji vrtić Pčelica Vrgorac osigurava mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi od 11. svibnja 2020. godine uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

 

LINK NA ODLUKU