Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i temeljem Javnog poziva na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu očuvanja radnih mjesta i pomoć poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnostzbog posebneokolnosti uvjetovane koronavirusomCOVlD—19, KLASA: 300—01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10—20—1 od 11. travnja 2020. godine te članka 47. i 86. Statuta Grada Vrgorca (,,Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), Gradonačelnik Grada Vrgorcadana 12. svibnja 2020. godine donosi

 

O D L U K U
O DODJELI POTPORE POSLODAVCIMA

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf obliku