Na temelju članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19) te članka 18. i 27. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 23/20), Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca raspisuje

 

JAVNI POZIV

NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA
IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE
NA PODRUČJU GRADA VRGORCA

PREUZIMANJE CJELOKUPNOG POZIVA

DOKUMENTACIJA

JAVNI POZIV – Cjelokupan tekst

IZMJENA POZIVA – Produljenje roka prijave do 31. listopada 2020.

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA – Objavljeno 21. prosinca 2020.

KONAČNA LISTA PRVENSTVA – Objavljeno 21. siječnja 2021.

Dodatak – Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva

Dodatak – Idejno rješenje zgrade POS-a

OBRASCI

1. Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a
2. Izjava o izvanbračnoj zajednici 
3. Izjava o vlasništvu
4. Izjava o stanovanju kod člana obitelji
5. Izjava o prvom stjecanju nekretnine
6. Izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće

(Napomena: Sve izjave koje se predaju je potrebno ovjeriti kod Javnog bilježnika)


Naredni tekst je sažetak Javnog poziva i izdvojen zbog lakšeg pretraživanja.

Prije podnošenja prijave obavezno pregledati CJELOKUPNI POZIV i postupati prema njemu!

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Vrgorca, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) te Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 23/20 – u daljnjem tekstu: Odluka).

Društveno poticana stanogradnja (POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno zgrade, organizirano na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate.

UVJETI ZA KUPNJU STANA

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Vrgorca imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva koji kupuje stan uz obročnu otplatu treba zadovoljiti i kriterije u pogledu kreditne sposobnosti, koju utvrđuje poslovna banka u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN-om).

UVJETI I MJERILA ZA ODREĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi slijedećih mjerila:

1. uvjeti stanovanja,
2. stambeni status,
3. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,
4. stručna sprema i struka podnositelja zahtjeva,
5. vrijeme prebivanja na području Grada Vrgorca za podnositelja zahtjeva,
6. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
7. životna dob podnositelja zahtjeva,
8. invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva,
9. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
10. status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja
zahtjeva,
11. status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva.

VELIČINA STANA KOJI SE MOŽE KUPITI

Veličina stana koju podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

 • 1 (jedna) osoba do 47 m2 NKP
 • 2 (dvije) osobe do 57 m2 NKP
 • 3 (tri) osobe do 63 m2 NKP
 • 4 (četiri) osobe do 77 m2 NKP
 • 5 (pet) osoba do 87 m2 NKP
 • 6 (šest) i više osoba do 100 m2 NKP

(NKP = Neto korisna površina stana)

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Rok za dostavu zahtjeva je 15. rujna 2020. godine.

Zahtjev mora biti zaprimljen na protokolu Gradske uprave Grada Vrgorca do 12:00h dana 15. rujna 2020. godine.

Zahtjev zaprimljen nakon krajnjeg roka za dostavu Zahtjeva smatrati će se zakašnjelim.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, mogu preuzeti neposredno u službenim prostorijama Grada Vrgorca (soba 1) na adresi Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac, u radnom vremenu gradske uprave Grada Vrgorca ili sa službene mrežne stranice Grada Vrgorca, www.vrgorac.hr.

Zahtjev za kupnju stana dostavlja se poštom ili osobno na protokol Gradske uprave Grada Vrgorca, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja Zahtjeva i naznakom:

„G R A D   V R G O R A C

Tina Ujevića 8

21276 Vrgorac“

 s naznakom „Za POS – NE OTVARAJ“

 

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV:

 1. presliku Osobne iskaznice (obostrano) – za podnositelja zahtjeva (ili Domovnica),
 2. Rodni list ili Vjenčani list ili Izvadak iz Registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
 3. Izjava o postojanju izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce ili neformalnog životnog partnera/partnerice, dana pod kaznenom odgovornošću supotpisana od strane dva svjedoka te ovjerena od stane javnog bilježnika.
 4. Uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 5. Javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
 6. E-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,
 7. dokaz stambenog statusa: ugovor o najmu stana – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije 6 mjeseci prije objave ovog Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji ovjerena od strane javnog bilježnika.
 8. odgovarajući dokaz o prvom stjecanju nekretnine, odnosno izjava o prvom stjecanju nekretnine dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerena kod javnog bilježnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).
 9. dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)
 10. dokaz o školovanju djece – potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,
 11. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
 12. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
 13. Rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,
 14. Potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva.
 15. druge dokaze koji mogu poslužiti u  svrhu bodovanja a isključivo se odnose na navedene kriterije iz ovog Javnog poziva.

*Sve dokaze podnositelji su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici, osim preslike Osobne iskaznice.

 

IZMJENA JAVNOG POZIVA
NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA
IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANES TANOGRADNJE
NA PODRUCJU GRADA VRGORCA

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Izmjene u pdf obliku