Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 6. stavka 2. alineja e) Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca (“Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 3/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca, dana 06. srpnja 2020. godine  raspisuje

 

Javni poziv

za podnošenje prijava
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama na području grada Vrgorca
za 2020. godinu

 

JAVNI POZIV
UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

OBRASCI ZA PRIJAVU

A OBRAZAC – Opisni obrazac
B OBRAZAC – Proračunski obrazac
C OBRAZAC – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
D OBRAZAC – Obrazac izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora
E OBRAZAC – Izjava o partnerstvu – ako je primjenjivo
F OBRAZAC – Popis priloga

 

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE

Obrazac A-opisni izvještaj provedbe projekta
Obrazac B-financijski izvještaj provedbe projekta

 

Obrazac ugovora